☰ Menu
Powiatowy Zarząd Dróg w Choszcznie

Sobota 15.05.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej na prawach wyłączności (np. ogródki gastronomiczne, składowanie materiałów)

Wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej na prawach wyłączności (np. ogródki gastronomiczne,  składowanie materiałów)

Krok po kroku:

1.Pobierz, wydrukuj, czytelnie wypełnij i podpisz wniosek.
2. Do wniosku dołącz: szczegółowy plan sytuacyjny, zatwierdzony projekt organizacji ruchu, a także projekt wizualizacji zajęcia pasa drogowego (np. ogródka gastronomicznego). Skompletuj dodatkowe dokumenty w przypadku udzielenia pełnomocnictwa, prowadzenia działalności gospodarczej, czy działania w imieniu osoby prawnej. Pamiętaj, że wszystkie dokumenty muszą być oryginalne.
3.Udaj się do PZD i złóż wniosek wraz z załącznikami lub wyślij pocztą.
4.Odbierz decyzję w PZD lub na poczcie za zwrotnym potwierdzeniem odbioru (jeśli wybrałeś taką formę odbioru dokumentu).
5. Pamiętaj, aby uiścić opłatę za zajęcie pasa drogowego w terminie 14 dni od dnia, w którym decyzja ustalająca jej wysokość stała się ostateczna.

Wymagane dokumenty:

1.    Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowejna prawach wyłączności.
2.    Załączniki:
a)    Szczegółowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500, z zaznaczeniem granic i podaniem wymiarów planowanej powierzchni zajęcia pasa drogowego.
b)    Zatwierdzony projekt organizacji ruchu – jeżeli zajęcie pasa drogowego wpływa na ruch drogowy lub ogranicza widoczność na drodze albo powoduje wprowadzenie zmian w istniejącej organizacji ruchu pojazdów lub pieszych.
c)    Projekt zawierający wizualizację, opis materiałów konstrukcyjnych, ich kolorystykę oraz sposób montażu umieszczanego urządzenia/naniesienia – dotyczy m.in. ogródków gastronomicznych.
d)    Pełnomocnictwo z oryginałem dokumentu potwierdzającego wniesienie opłaty skarbowej.
e)    Inne dokumenty – na żądanie zarządcy drogi.Opłaty:

Opłata za zajęcie pasa drogowego – ustalana jako iloczyn liczby metrów kwadratowych zajętej powierzchni pasa drogowego, liczby dni zajmowania pasa drogowego i stawki opłaty za zajęcie 1m2  pasa drogowego określonej uchwałą Nr XII/95/2004 Rady Powiatu  w Choszcznie z dnia 23 kwietnia 2004 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego. Opłaty dokonuje się na konto Powiatowego Zarządu Dróg w Choszcznie.

Termin odpowiedzi:

1. Do jednego miesiąca.

2. Do 2 miesięcy sprawy szczególnie skomplikowane.

Tryb odwoławczy:

Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.

Uwagi:

1. Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej na prawach wyłączności należy złożyć z wyprzedzeniem umożliwiającym rozpatrzenie wniosku i wydanie zezwolenia przed terminem rozpoczęcia inwestycji.

2. Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej na prawach wyłączności wydaje się na czas określony.

3. Ze względu na potrzeby związane z zarządzaniem drogami, wymogi wynikające z warunków technicznych dróg publicznych albo bezpieczeństwa ruchu drogowego, może nastąpić odmowa wydania zezwolenia.

4. W zezwoleniu określa się m.in. cel i okres zajęcia pasa drogowego, powierzchnię zajmowanego pasa drogowego oraz wysokość opłaty za zajęcie pasa drogowego, w tym także sposób jej uiszczenia.

5. Przed zajęciem pasa drogowego na prawach wyłączności należy wystąpić o wydanie odrębnego zezwolenia na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej w celu prowadzenia robót – jeżeli roboty takie będą wykonywane.

 

Podstawa prawna:

1.Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267).
2.Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 260).
3.Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2014 r.  poz.1628)
4.Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz. 647 z późn. zm.).
5.Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 poz.  1409).
6.Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz.U. Nr 140, poz.1481).

7.Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43, poz.430).

8.UCHWAŁA  Nr XII/95/2004 Rady Powiatu w Choszcznie z dnia 23 kwietnia 2004 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego.

wniosek do pobrania

Wytworzył:
Małgorzata Puczyńska
(2015-01-14)
Udostępnił:
Małgorzata Puczyńska
(2015-01-14 13:46:45)
Ostatnio zmodyfikował:
Małgorzata Puczyńska
(2015-01-15 13:02:13)

 
liczba odwiedzin: 1115311

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X