☰ Menu
Powiatowy Zarząd Dróg w Choszcznie

Sobota 15.05.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Wydanie zezwolenia na lokalizację w pasie drogowym drogi powiatowej obiektu budowlanego lub urządzenia niezwiązanego z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego

Wydanie zezwolenia na lokalizację w pasie drogowym drogi powiatowej obiektu budowlanego lub urządzenia niezwiązanego z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego

Krok po kroku:

1.Pobierz, wydrukuj, czytelnie wypełnij i podpisz wniosek.
2.Do wniosku dołącz szczegółowy plan sytuacyjny. Zarządca drogi może zażądać także decyzji o warunkach zabudowy, decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego. Skompletuj dodatkowe dokumenty w przypadku udzielenia pełnomocnictwa.

3.Udaj się do PZD i złóż wniosek wraz z załącznikami lub wyślij pocztą.

4.Odbierz decyzję w PZD lub na poczcie za zwrotnym potwierdzeniem odbioru (jeśli wybrałeś taką formę odbioru dokumentu).

Wymagane dokumenty:

1. Wniosek o wydanie zezwolenia na lokalizację w pasie drogowym drogi powiatowej obiektu budowlanego lub urządzenia niezwiązanego z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.
2. Załączniki:
a) Szczegółowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500, z naniesionymi projektowanymi urządzeniami.
b)Dokumentacja projektowa usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu - na żądanie zarządcy drogi.
c) Decyzja o warunkach zabudowy, decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego, jeżeli jest wymagana przepisami szczególnymi – na żądanie zarządcy drogi.
d) Pełnomocnictwo z oryginałem dokumentu potwierdzającego wniesienie opłaty skarbowej – jeżeli wnioskodawca reprezentowany będzie w postępowaniu przez pełnomocnika.
e) Inne dokumenty wymagane przepisami szczególnymi – na żądanie zarządcy drogi.

Opłaty:

Brak.

Termin odpowiedzi:

1. Do jednego miesiąca.

2. Do dwóch miesięcy sprawy szczególnie skomplikowane.

Tryb odwoławczy:

Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.

Uwagi:

1. Wniosek o wydanie zezwolenia na lokalizację w pasie drogowym drogi powiatowej obiektu budowlanego lub urządzenia niezwiązanego z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego należy złożyć z wyprzedzeniem umożliwiającym rozpatrzenie wniosku i wydanie zezwolenia przed terminem rozpoczęcia inwestycji.

2. Ze względu na potrzeby związane z zarządzaniem drogami, wymogi wynikające z warunków technicznych dróg publicznych albo bezpieczeństwa ruchu drogowego, może nastąpić odmowa wydania zezwolenia.

3. W zezwoleniu określa się m.in. rodzaj inwestycji, sposób, miejsce i warunki jej umieszczenia w pasie drogowym.

4. Przed rozpoczęciem robót budowlanych inwestor jest zobowiązany do:

a. uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia budowy albo wykonywania robót budowlanych;

b. uzgodnienia z zarządcą drogi, przed uzyskaniem pozwolenia na budowę, projektu budowlanego obiektu lub urządzenia;

c. uzyskania zezwolenia zarządcy drogi na zajęcie pasa drogowego, dotyczącego prowadzenia robót w pasie drogowym lub na umieszczenie w nim obiektu lub urządzenia.

Podstawa prawna:

1.Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.).
2.Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 460 ze zm.).
3.Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2012 r., poz.783 ze zm.).
4.Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r., poz. 199 ze zm.).
5.Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016, poz. 290 ze zm.)

6.Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43, poz.430).

wniosek do pobrania

Wytworzył:
Małgorzata Puczyńska
(2016-04-13)
Udostępnił:
Małgorzata Puczyńska
(2015-01-20 13:52:41)
Ostatnio zmodyfikował:
Małgorzata Puczyńska
(2016-04-13 10:35:09)

 
liczba odwiedzin: 1115361

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X