☰ Menu
Powiatowy Zarząd Dróg w Choszcznie

Sobota 15.05.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót

Wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej w celu prowadzenia robót

Krok po kroku:

1.Pobierz, wydrukuj, czytelnie wypełnij i podpisz wniosek.
2. Do wniosku dołącz: szczegółowy plan sytuacyjny, zatwierdzony projekt organizacji ruchu (jeśli nie jest wymagany, należy dołączyć ogólny plan orientacyjny), oświadczenie o posiadaniu ważnego pozwolenia na budowę obiektu umieszczanego w pasie drogowym (lub o zgłoszeniu budowy albo prowadzonych robót), projekt budowlany obiektu umieszczanego w pasie drogowym, harmonogram robót prowadzonych w pasie drogowym. Skompletuj dodatkowe dokumenty w przypadku udzielenia pełnomocnictwa,  czy działania w imieniu osoby prawnej.
3.Udaj się do PZD, złóż wniosek i dokonaj opłat (jeśli będą wymagane) lub wyślij wniosek pocztą.
4.Odbierz decyzję w PZD lub na poczcie za zwrotnym potwierdzeniem odbioru (jeśli wybrałeś taką formę odbioru dokumentu).
5.Pamiętaj, aby uiścić opłatę za zajęcie pasa drogowego w terminie 14 dni od dnia, w którym decyzja ustalająca jej wysokość stała się ostateczna.

Wymagane dokumenty:

1. Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej w celu prowadzenia robót.
2.Załączniki:
a)Szczegółowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500, z zaznaczeniem granic i podaniem wymiarów planowanej powierzchni zajęcia pasa drogowego.
b)Zatwierdzony projekt organizacji ruchu – jeżeli zajęcie pasa drogowego wpływa na ruch drogowy lub ogranicza widoczność na drodze albo powoduje wprowadzenie zmian w istniejącej organizacji ruchu pojazdów lub pieszych.
c)Ogólny plan orientacyjny w skali 1: 10 000 lub 1: 25 000 z zaznaczeniem zajmowanego odcinka pasa drogowego oraz informacja o sposobie zabezpieczenia robót – jeżeli nie jest wymagany projekt organizacji ruchu.
d) Oświadczenie o posiadaniu ważnego pozwolenia na budowę obiektu umieszczanego w pasie drogowym lub o zgłoszeniu budowy lub prowadzonych robót właściwemu organowi administracji architektoniczno-budowlanej.
e)Projekt budowlany obiektu umieszczanego w pasie drogowym – na żądanie zarządcy drogi.
f)Harmonogram robót prowadzonych w pasie drogowym – na żądanie zarządcy drogi.
g)Pełnomocnictwo z oryginałem dokumentu potwierdzającego wniesienia opłaty skarbowej – jeżeli wnioskodawca reprezentowany będzie w postępowaniu przez pełnomocnika.

Termin odpowiedzi:

1. Do jednego miesiąca.

2. Do 2 miesięcy sprawy szczególnie skomplikowane.

Tryb odwoławczy:

Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.

Uwagi:

1. Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej w celu prowadzenia robót należy złożyć z wyprzedzeniem umożliwiającym rozpatrzenie wniosku i wydanie zezwolenia przed terminem rozpoczęcia inwestycji.

2. Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej w celu prowadzenia robót wydaje się na czas określony.

3. Ze względu na potrzeby związane z zarządzaniem drogami, wymogi wynikające z warunków technicznych dróg publicznych i bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz istniejące warunki atmosferyczne, może nastąpić odmowa wydania zezwolenia.

4. W zezwoleniu określa się m.in. sposób zabezpieczenia zajmowanego pasa drogowego, warunki przywrócenia pasa drogowego do poprzedniego stanu użyteczności, okres zajęcia pasa drogowego, wysokość opłaty za zajęcie pasa drogowego oraz sposób jej uiszczenia.

Opłaty:

Opłata za zajęcie pasa drogowego – ustalana jako iloczyn liczby metrów kwadratowych zajętej powierzchni pasa drogowego, liczby dni zajmowania pasa drogowego i stawki opłaty za zajęcie 1m2  pasa drogowego określonej uchwałą Nr XII/95/2004 Rady Powiatu w Choszcznie z dnia 23 kwietnia 2004 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego. Opłaty dokonuje się na konto Powiatowego Zarządu Dróg w Choszcznie.

Podstawa prawna:

1.Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267).
2.Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 260).
3.Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2012 r., poz.1282 z późn. zm.).
4.Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz. 647 z późn. zm.).
5.Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 poz.1409).
6.Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz.U. Nr 140, poz.1481).
7.Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43, poz.430).

8. UCHWAŁA  Nr XII/95/2004 Rady Powiatu w Choszcznie z dnia 23 kwietnia 2004 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego.

wniosek do pobrania

oświadczenie

 


 

Wytworzył:
Małgorzata Puczyńska
(2015-10-23)
Udostępnił:
SUPERADMIN
(2004-02-05 10:47:33)
Ostatnio zmodyfikował:
Małgorzata Puczyńska
(2015-10-23 12:15:17)

 
liczba odwiedzin: 1115342

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X