☰ Menu
Powiatowy Zarząd Dróg w Choszcznie

Sobota 15.05.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Ustawienie reklam w pasie drogi powiatowej

 

Wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej w celu umieszczenia reklamy

Krok po kroku:

1.Pobierz, wydrukuj, czytelnie wypełnij i wniosek.
2. Do wniosku dołącz: szczegółowy plan sytuacyjny, zatwierdzony projekt organizacji ruchu i dokładny szkic reklamy. Skompletuj dodatkowe dokumenty w przypadku udzielenia pełnomocnictwa, prowadzenia działalności gospodarczej, czy działania w imieniu osoby prawnej. Pamiętaj, że wszystkie dokumenty muszą być oryginalne.
3.Udaj się do Powiatowego Zarządu Dróg  i złóż wniosek wraz z załącznikami lub wyślij pocztą. .
4.Odbierz decyzję w Powiatowym Zarządzie Dróg lub na poczcie za zwrotnym potwierdzeniem odbioru (jeśli wybrałeś taką formę odbioru dokumentu).
5.Pamiętaj, aby uiścić opłatę za zajęcie pasa drogowego w terminie 14 dni od dnia, w którym decyzja ustalająca jej wysokość stała się ostateczna.

Wymagane dokumenty:

1. Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej w celu umieszczenia reklamy.
2. Załączniki:
a) Szczegółowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500, z zaznaczeniem lokalizacji reklamy oraz podaniem jej wymiarów.
b) Zatwierdzony projekt organizacji ruchu – jeżeli zajęcie pasa drogowego wpływa na ruch drogowy lub ogranicza widoczność na drodze albo powoduje wprowadzenie zmian w istniejącej organizacji ruchu pojazdów lub pieszych.
c) Projekt reklamy zawierający jej wizualizację, wymiary, opis materiałów konstrukcyjnych, ich kolorystykę oraz sposób montażu reklamy (w tym jej fundamentowania).
d) Pełnomocnictwo z oryginałem dokumentu potwierdzającego wniesienie opłaty skarbowej – jeżeli wnioskodawca reprezentowany będzie w postępowaniu przez pełnomocnika.
e) Inne dokumenty – na żądanie zarządcy drogi.

Opłaty:

Opłata za zajęcie pasa drogowego – ustalana jako iloczyn liczby metrów kwadratowych zajętej powierzchni pasa drogowego, liczby dni zajmowania pasa drogowego i stawki opłaty za zajęcie 1m2  pasa drogowego określonej uchwałą Nr XII/95/2004 Rady Powiatu w Choszcznie z dnia 23 kwietnia 2004 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego. Opłaty dokonuje się na konto Powiatowego Zarządu Dróg w Choszcznie.

Termin odpowiedzi:

1. Do jednego miesiąca.

2. Do 2 miesięcy sprawy szczególnie skomplikowane.

Tryb odwoławczy:

Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.

Uwagi:

1. Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej w celu umieszczenia reklamy należy złożyć z wyprzedzeniem umożliwiającym rozpatrzenie wniosku i wydanie zezwolenia przed terminem rozpoczęcia inwestycji.

2. Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej w celu umieszczenia reklamy wydaje się na czas określony.

3. Ze względu na potrzeby związane z zarządzaniem drogami, wymogi wynikające z warunków technicznych dróg publicznych albo bezpieczeństwa ruchu rogowego, może nastąpić odmowa wydania zezwolenia.

4. W zezwoleniu określa się m.in. cel i okres zajęcia pasa drogowego, powierzchnię reklamy oraz wysokość opłaty za zajęcie pasa drogowego, w tym także sposób jej uiszczenia.

5. Przed faktycznym umieszczeniem reklamy w pasie drogowym należy wystąpić o wydanie odrębnego zezwolenia na zajęcie pasa drogowego drogi gminnej w celu prowadzenia robót.

6. Reklama umieszczana na zabytku wpisanym do rejestru zabytków wymaga również odrębnego pozwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków.

Podstawa prawna:

1.Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267).
2.Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 260).
3.Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2012 r., poz.1282 z późn. zm.).
4.Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz. 647 z późn. zm.).
5.Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 poz.  1409).
6.Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz.U. Nr 140, poz.1481).

7.Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43, poz.430).

8.Ustawa z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. Nr 162, poz.1568).

9. UCHWAŁA  Nr XII/95/2004 Rady Powiatu w Choszcznie z dnia 23 kwietnia 2004 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego.

 

wniosek do pobrania

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wytworzył:
Małgorzata Puczyńska
(2015-01-14)
Udostępnił:
SUPERADMIN
(2004-02-05 11:08:13)
Ostatnio zmodyfikował:
Małgorzata Puczyńska
(2015-01-15 13:01:08)

 
liczba odwiedzin: 1115333

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X