☰ Menu
Powiatowy Zarząd Dróg w Choszcznie

Sobota 15.05.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Wydanie zezwolenia na lokalizację zjazdu lub jego przebudowę

Wydanie zezwolenia na lokalizację zjazdu lub jego przebudowę

Krok po kroku:

1.Pobierz, wydrukuj, czytelnie wypełnij i podpisz  wniosek.
2. Do wniosku dołącz: szczegółowy plan sytuacyjny (zarządca drogi może zażądać dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do tej nieruchomości). Skompletuj dodatkowe dokumenty w przypadku udzielenia pełnomocnictwa.

3.Udaj się do PZD i złóż wniosek wraz z załącznikami lub wyślij pocztą.

4.Odbierz decyzję w PZD lub na poczcie za zwrotnym potwierdzeniem odbioru (jeśli wybrałeś taką formę odbioru dokumentu).

Wymagane dokumenty:

1. Wniosek o wydanie zezwolenia na lokalizację zjazdu lub jego przebudowę.
2. Załączniki:
a. Szczegółowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500 z projektem zagospodarowania terenu, z zaznaczoną lokalizacją zjazdu i jego wymiarami, oraz naniesionymi granicami działek.
b. Pełnomocnictwo z oryginałem dokumentu potwierdzającego wniesienie opłaty skarbowej.
c. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 82 zł – jeżeli jest wymagana.
d. Inne dokumenty – na żądanie zarządcy drogi.

Opłaty:

1. Opłata skarbowa od wydania zezwolenia wynosi 82 zł.

2. Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku o wydanie zezwolenia.

3. Nie podlega opłacie skarbowej zezwolenie w sprawach budownictwa mieszkaniowego.

4. Zapłaty opłaty skarbowej należy dokonać przelewem, przekazem na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Choszcznie

Termin odpowiedzi:

1. Do jednego miesiąca.

2. Do dwóch miesięcy sprawy szczególnie skomplikowane.

Tryb odwoławczy:

Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.

Uwagi:

1. Wniosek o wydanie zezwolenia na lokalizację zjazdu lub jego przebudowę należy złożyć z wyprzedzeniem umożliwiającym rozpatrzenie wniosku i wydanie zezwolenia przed terminem rozpoczęcia inwestycji.

2. Zezwolenie na lokalizację zjazdu z drogi wydaje się na czas nieokreślony.

3. Zezwolenie na lokalizację zjazdu z drogi wygasa, jeżeli w ciągu 3 lat od jego wydania zjazd nie został wybudowany.

4. Ze względu na wymogi wynikające z warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne, zarządca drogi może odmówić wydania zezwolenia na lokalizację zjazdu lub jego przebudowę albo wydać zezwolenie na lokalizację zjazdu na czas określony.

5. W zezwoleniu na lokalizację zjazdu określa się miejsce lokalizacji zjazdu i jego parametry techniczne, a w zezwoleniu na przebudowę zjazdu - jego parametry techniczne.

6. Przed rozpoczęciem prac budowlanych istnieje obowiązek uzyskania pozwolenia na budowę, a w przypadku przebudowy zjazdu dokonania zgłoszenia budowy albo wykonania robót budowlanych oraz uzyskania zezwolenia zarządcy drogi na prowadzenie robót w pasie drogowym.

7. Przed uzyskaniem pozwolenia na budowę istnieje obowiązek uzgodnienia z zarządcą drogi, projektu budowlanego zjazdu.

8. Utrzymywanie zjazdów, łącznie ze znajdującymi się pod nimi przepustami, należy do właścicieli lub użytkowników gruntów przyległych do drogi.

Podstawa prawna:

1.Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23).
2.Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 460).
3.Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2015 r., poz.783).
4.Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r., poz. 199).
5.Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z  2063, poz. 290)

6.Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz.U. 140, poz. 1481).
7.Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43, poz.430).

 

wniosek do pobrania

 

 

Wytworzył:
Małgorzta Puczyńska
(2016-05-09)
Udostępnił:
SUPERADMIN
(2004-02-05 11:10:06)
Ostatnio zmodyfikował:
Małgorzata Puczyńska
(2016-05-09 10:10:02)

 
liczba odwiedzin: 1115302

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X