☰ Menu
Powiatowy Zarząd Dróg w Choszcznie

Czwartek 02.02.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Dostęp do Informacji Publicznej

Dostęp do informacji publicznej jest uprawnieniem przewidzianym w najwyższym akcie systemu prawa  – Konstytucji RP. Zgodnie z regulacją art. 61 Ustawy Zasadniczej, prawo do uzyskiwania informacji o działalności podmiotów publicznych i innych podmiotów – w zakresie, w jakim wykonują one zadania władzy publicznej i gospodarują mieniem komunalnym lub majątkiem Skarbu Państwa - przysługuje każdemu obywatelowi. Uprawnienie to skonkretyzowane zostało w kluczowej dla niniejszej materii ustawie z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej, a także w regulacji podstawowej – rozporządzeniu ministra spraw wewnętrznych i administracji z dnia 17 maja 2002 roku w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, każda informacja   o sprawach publicznych stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy i podlega udostępnieniu w trybie i na zasadach określonych w ustawie. Będzie to zatem informacja o działalności organów władz publicznych i innych podmiotów w zakresie, w jakim wykonują zadania publiczne, pełnią funkcje publiczne bądź gospodarują mieniem komunalnym lub majątkiem Skarbu Państwa. Udostępnieniu podlega m.in. informacja o polityce wewnętrznej i zewnętrznej, podmiotach zobowiązanych do udostępnienia informacji publicznej i zasadach ich funkcjonowania, danych publicznych oraz majątku publicznym.

PODMIOTY UPRAWNIONE DO UZYSKANIA INFORMACJI PUBLICZNEJ I ZOBOWIĄZANE DO JEJ UDOSTĘPNIENIA

Prawo dostępu do informacji publicznej przysługuje każdemu bezwzględnie - nie można żądać od wnioskodawcy wykazania interesu prawnego lub faktycznego w jej uzyskaniu. Prawo do informacji publicznej obejmuje ponadto uprawnienie do wglądu do dokumentów urzędowych, a także dostępu do posiedzeń kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących z powszechnych wyborów.

 UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI PUBLICZNEJ

Informacja publiczna jest udostępniana poprzez:

  • publikowanie w Biuletynie Informacji Publicznej będącym oficjalnym urzędowym publikatorem teleinformatycznym - jest to forma udostępnienia, która ma pierwszeństwo przed innymi, np. w sytuacji, w której informacja publiczna została opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej, nie podlega ona już udostępnieniu na wniosek; odpowiadając wnioskodawcy należy wskazać tylko na jakiej stronie Biuletynu została ona zamieszczona;
  • pisemny lub ustny wniosek – jeżeli informacja publiczna może być udostępniona niezwłocznie, jest ona udostępniana bez pisemnego wniosku;
  • w drodze wyłożenia lub wywieszenia w miejscach ogólnie dostępnych, bądź też poprzez zainstalowanie w takich miejscach urządzeń umożliwiających zapoznanie się z informacją publiczną;
Wytworzył:
Małgorzata Puczyńska
(2015-01-16)
Udostępnił:
Puczyńska Małgorzata
(2015-01-16 08:37:29)
Ostatnio zmodyfikował:
Puczyńska Małgorzata
(2015-01-16 08:37:30)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 567184