Udostępnienie informacji publicznej

UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI PUBLICZNEJ

1. PODSTAWA PRAWNA

Dostęp do informacji publicznej jest uprawnieniem przewidzianym w najwyższym akcie systemu prawa  – Konstytucji RP. Zgodnie z regulacją art. 61 Ustawy Zasadniczej, prawo do uzyskiwania informacji o działalności podmiotów publicznych i innych podmiotów – w zakresie, w jakim wykonują one zadania władzy publicznej i gospodarują mieniem komunalnym lub majątkiem Skarbu Państwa - przysługuje każdemu obywatelowi. Uprawnienie to skonkretyzowane zostało w kluczowej dla niniejszej materii ustawie z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej, a także w regulacji podstawowej – rozporządzeniu ministra spraw wewnętrznych i administracji z dnia 17 maja 2002 roku w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej.

2. POJĘCIE INFORMACJI PUBLICZNEJ

Zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, każda informacja   o sprawach publicznych stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy i podlega udostępnieniu w trybie i na zasadach określonych w ustawie. Będzie to zatem informacja o działalności organów władz publicznych i innych podmiotów w zakresie, w jakim wykonują zadania publiczne, pełnią funkcje publiczne bądź gospodarują mieniem komunalnym lub majątkiem Skarbu Państwa. Udostępnieniu podlega m.in. informacja o polityce wewnętrznej i zewnętrznej, podmiotach zobowiązanych do udostępnienia informacji publicznej i zasadach ich funkcjonowania, danych publicznych oraz majątku publicznym.

3. PODMIOTY UPRAWNIONE DO UZYSKANIA INFORMACJI PUBLICZNEJ I ZOBOWIĄZANE DO JEJ UDOSTĘPNIENIA

Prawo dostępu do informacji publicznej przysługuje każdemu bezwzględnie - nie można żądać od wnioskodawcy wykazania interesu prawnego lub faktycznego w jej uzyskaniu. Prawo do informacji publicznej obejmuje ponadto uprawnienie do wglądu do dokumentów urzędowych, a także dostępu do posiedzeń kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących z powszechnych wyborów.

4. UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI PUBLICZNEJ

Informacja publiczna jest udostępniana poprzez:

  • publikowanie w Biuletynie Informacji Publicznej będącym oficjalnym urzędowym publikatorem teleinformatycznym - jest to forma udostępnienia, która ma pierwszeństwo przed innymi, np. w sytuacji, w której informacja publiczna została opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej, nie podlega ona już udostępnieniu na wniosek; odpowiadając wnioskodawcy należy wskazać tylko na jakiej stronie Biuletynu została ona zamieszczona;
  • pisemny lub ustny wniosek – jeżeli informacja publiczna może być udostępniona niezwłocznie, jest ona udostępniana bez pisemnego wniosku;
  • w drodze wyłożenia lub wywieszenia w miejscach ogólnie dostępnych, bądź też poprzez zainstalowanie w takich miejscach urządzeń umożliwiających zapoznanie się z informacją publiczną;


W Powiatowym Zarządzie Dróg  informacja publiczna udostępniana jest również na wniosek lub zapytanie złożone pocztą mailową. Odpowiedź na tak złożony wniosek lub zapytanie wysyłana jest do wnioskodawcy drogą elektroniczną.

 

5. TRYB WNIOSKOWY UDOSTĘPNIENIA INFORMACJI PUBLICZNEJ W POWIATOWYM ZARZĄDZIE DRÓG W CHOSZCZNIE

6.1. Wniosek o udostępnienie informacji publicznej

Udostępnienie informacji publicznej w trybie wnioskowym ma miejsce po uprzednim złożeniu wniosku o udostępnienie informacji publicznej.

6.2. Termin udostępnienia informacji publicznej

Informacji publicznej udziela się w terminie 14 dni od daty wpływu wniosku do PZD. Jeżeli jednak nie może być ona udostępniona w tym terminie, podmiot zobowiązany powiadamia (również w terminie 14 dni od daty wpływu wniosku do PZD) o powodach opóźnienia oraz  o terminie, w jakim udostępni informację - nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od złożenia wniosku. Informację publiczną udostępnia kierujący PZD.

6.3. Forma udostępnienia informacji publicznej

Udostępnienie informacji publicznej następuje w sposób zgodny z wnioskiem. Można więc udostępnić informację publiczną w postaci kserokopii, wydruku, zapisu na płycie CD, dysku przenośnym, ewentualnie przesłać na adres mailowy wnioskodawcy. Zdarzyć się jednak może, że udostępnienie informacji publicznej zgodnie z wnioskiem nie będzie możliwe z powodu braku środków technicznych, niezbędnych do realizacji wniosku. W takiej sytuacji podmiot udostępniający powiadamia pisemnie wnioskodawcę o przyczynach braku możliwości udostępnienia informacji publicznej zgodnie z wnioskiem i wskazuje, w jaki sposób lub w jakiej formie informacja publiczna może zostać udostępniona niezwłocznie. Jeżeli w terminie 14 dni od otrzymania powiadomienia wnioskodawca nie złoży wniosku   w formie wskazanej w powiadomieniu, postępowanie o udostępnienie informacji publicznej umarza się.

6.4. Koszty związane z udostępnieniem informacji publicznej na wniosek

Udostępnianie informacji publicznej jest co do zasady bezpłatne; nie można żądać od wnioskodawcy opłaty za jej udostępnienie (np. opłaty skarbowej). W trybie wnioskowym zdarzyć się jednak może, iż w wyniku udostępnienia informacji publicznej podmiot zobowiązany poniesie dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji publicznej w formę wskazaną we wniosku. Wówczas podmiot ten może pobrać od wnioskodawcy opłatę odpowiadającą tym kosztom; będzie to zatem tylko zwrot kosztów jakie PZD poniósł w związku z realizacją wniosku.
O konieczności uiszczenia opłaty i o jej wysokości należy wnioskodawcę powiadomić w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku; od dnia otrzymania takiego powiadomienia, wnioskodawca ma 14 dni na uiszczenie opłaty, zmianę lub wycofanie wniosku. Jeżeli uiści on żądaną opłatę, informacją publiczna zostaje udostępniona; jeżeli zmieni wniosek – rozpatruje się go na nowo, a jeśli go wycofa – postępowanie o udostępnienie informacji publicznej traktuje się tak jakby nie zostało wszczęte.

6.5. Decyzje wydawane w postępowaniu o udostępnienie informacji publicznej

Jeżeli wnioskodawca zażąda udostępnienia informacji publicznej chronionej lub, jeżeli organ uzna, iż w danym przypadku chodzi o informację publiczną przetworzoną, a wnioskodawca nie wykaże szczególnego interesu publicznego w jej uzyskaniu lub, gdy umarza się postępowanie o udostępnienie informacji publicznej, podmiot zobowiązany wydaje w tym przedmiocie decyzję administracyjną. Od powyższych decyzji, zgodnie z wymogami kpa, przysługuje wnioskodawcy skarga do sądu administracyjnego - z tą różnicą, iż przekazanie akt i odpowiedzi na skargę następuje w terminie 14 dni od dnia otrzymania skargi, sąd zaś ma jedynie 30 dni na jej rozpatrzenie. Natomiast podmiotowi, któremu odmówiono prawa dostępu do informacji publicznej ze względu na wyłącznie jej jawności z powołaniem się na ochronę danych osobowych, prawo do prywatności oraz tajemnicę inną niż państwowa, służbowa, skarbowa lub statystyczna, przysługuje prawo wniesienia powództwa do sądu powszechnego o udostępnienie takiej informacji.

 

Pobierz wniosek

Wytworzył:
Małgorzata Puczyńska
(2015-01-16)
Udostępnił:
Małgorzata Puczyńska
(2015-01-16 08:11:21)
Ostatnio zmodyfikował:
Małgorzata Puczyńska
(2015-01-16 08:38:41)